Tin tức

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội năm 2023

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội năm 2023 Căn cứ Luật Viên chức 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Căn cứ Nghị …

Phục vụ QLNN

Khoa học công nghệ

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Phát triển vật liệu xây không nung và Đề án Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao

Ngày 6/11/2020, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Phát triển vật liệu xây không nung theo Quyết định số 567/QĐ-TTg (Chương trình 567) ngày 28/4/2010 và thực hiện Đề án Xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao theo Quyết định số 452/QĐ-TTg (Đề án 452) ngày 12/4/2017 của …

Đào tạo