Khó khăn bủa vây ngành xây dựng và bất động sản

Khó khăn bủa vây ngành xây dựng và bất động sản

THÔNG TƯ     Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng   Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày …

Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, …