Chức năng, nhiệm vụ

Tên đơn vị:
VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ XÂY DỰNG HÀ NỘI.
Tên giao dịch Quốc tế:
HANOI INSTITUTE OF BUILDING SCIENCE TECHNOLOGY AND ECONOMIC

 

Viện KHCN và Kinh tế xây dựng Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng Hà Nội được thành lập từ năm 1980. Thực hiện chức năng giúp Sở Xây dựng và Thành phố trong công tác quản lý Nhà nước về Kinh tế- Kỹ thuật đối với các loại công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Viện có các nhiệm vụ:

Hoạt động nghiên cứu, tổ chức thực nghiệm các tiến bộ KHCN trong xây dựng:

 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
 • Triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm.
 • Tư vấn, thông tin, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng tri thức KHCN và kinh nghiệm thực tiễn.
 • Tổ chức các hội thảo khoa học trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng.

Thí nghiệm, kiểm định chất lượng VLXD, sản phẩm xây dựng và CTXD.

Hoạt động dịch vụ tư vấn đầu tư và xây dựng:

 • Khảo sát địa chất công trình.
 • Khảo sát, kiểm định đánh giá chất lượng hiện trạng công trình.
 • Lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư , báo cáo kinh tế – kỹ thuật.
 • Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng.
 • Thẩm định, thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng công trình.
 • Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu.
 • Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình.
 • Tư vấn quản lý dự án
 • Nén tính, kiểm tra chất lượng cọc.
 • Đo lún và quan trắc công trình xây dựng.
 • Xây dựng định mức, đơn giá.
 • Định giá xây dựng.