Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội năm 2023

Căn cứ Luật Viên chức 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 573/QĐ-VKHCN ngày 30/11/2023 của Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội năm 2023;
Căn cứ nhu cầu công tác,

Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội năm 2023 như sau:
I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 16 chỉ tiêu.
1. Phòng Nghiên cứu kết cấu và Thí nghiệm công trình: 02 chỉ tiêu
2. Phòng Nghiên cứu kinh tế xây dựng: 02 chỉ tiêu
3. Phòng Nghiên cứu, Thí nghiệm Địa Kỹ thuật và Kiểm định xây dựng: 02 chỉ tiêu
4. Phòng Nghiên cứu và Thí nghiệm Vật liệu xây dựng: 03 chỉ tiêu
5. Phòng Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học công nghệ, Tư vấn và Giám định xây dựng: 02 chỉ tiêu
6. Phòng Hành chính – Tổng hợp: 05 chỉ tiêu
(Có Biểu chi tiết kèm theo)
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG
Người đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội thuộc Sở Xây dựng phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng và có đủ các điều kiện sau đây:
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên.
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Phiếu đăng ký dự tuyển, ưu tiên trong tuyển dụng
2.1. Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo Thông báo này) vào một vị trí việc làm (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 02 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển); người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.
2.2. Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có)… theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, bao gồm:
– Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
– Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
2.3. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ, không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển, thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Hà Nội, Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
2.4. Ưu tiên trong tuyển dụng:
2.4.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:
a. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 05 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả vòng 2.
2.4.2. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
1. Hình thức
Xét tuyển 02 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
2. Nội dung tuyển dụng
a. Vòng 1:
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng thì người dự tuyển được tham dự Vòng 2.
b. Vòng 2:
– Hình thức: Phỏng vấn.
– Nội dung: Kiểm tra kiến thức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút.
– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
– Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
a. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
c. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, từ 08 giờ 00 phút ngày 11/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 09/01/2024 (trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
2. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức, phòng Hành chính – Tổng hợp, Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội.
Địa chỉ: số 38 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điện thoại liên hệ: 0243.7335801/0817271816
V. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG
Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội sẽ có thông báo cụ thể (mức lệ phí, thời gian nộp) trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Hà Nội (www.soxaydung.hanoi.gov.vn) và Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội (www.vienkhcnxdhanoi.gov.vn) sau khi hết thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.
VI. DANH MỤC ÔN TẬP VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN
Danh mục tài liệu ôn tập và thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức năm 2023, Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội sẽ có Thông báo cụ thể trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Hà Nội và Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội.

Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội thông báo để các thí sinh đăng ký dự tuyển biết và thực hiện./.
Thong bao tuyen dung

Bài viết trước đó

Bình luận facebook